Köregler

På Montessoriförskolan Barnens Hus kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan.

Skollagen reglerar principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19 §). Platstilldelning sker utifrån huvudprincipen anmälningsdatum*. Undantag från huvudprincipen kan medges. Exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär**. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudprincipen. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8 § samt 8 kap 8 §). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudprincipen ska alltid dokumenteras och det ska finnas en beslutsmotivering med referens till vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn ska förskolan kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).

Vi följer FSO Fria förskolors rekommendationer för köregler, på deras hemsida kan du läsa mer.


Som vårdnadshavare får ni alltid en bekräftelse på att er ansökan tagits emot. Ert barn står kvar i vår kö tills ni erbjuds plats, väljer att tacka nej till erbjuden plats eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i vår kö. På Montessoriförskolan Barnens Hus tar vi inte ut några kö- eller administrativa avgifter.

Har ni redan ett barn på Montessoriförskolan Barnens Hus. Lämna in en skriftlig köanmälan för varje syskon. Ansvarig för köadministration är förskolechef på Montessoriförskolan Barnens Hus. Ni når förskolechefen på telefon 0322-63 34 80 eller e-post linda.olsson@barnenshusalingsas.se

Montessoriförskolan Barnens Hus är ett föräldrakooperativ. Det betyder att när du väljer Montessoriförskolan Barnens Hus blir du samtidigt medlem i den förening som driver förskolan. Vill du veta mera om föräldrakooperativ går det bra att kontakta vår branschorganisation FSO Fria förskolor eller titta närmare på Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Några vanliga frågor

- Vi har anmält vårt barn till förskolan och fått bekräftelse, vad händer nu?
På Montessoriförskolan Barnens Hus tar vi kontinuerligt emot barn under läsåret. Varje vår går vi igenom vår kö, och kontaktar er för att höra om ni är fortsatt intresserade av stå kvar i kön. Eftersom Montessoriförskolan Barnens Hus inte är skyldig att garantera plats inom fyra månader kan det ibland bli längre kötid.

- Vi har fått besked om att vårt barn får plats på Montessoriförskolan Barnens Hus, vad händer då?
När ert barn erbjuds plats i verksamheten bokar vi in ett besök med er föräldrar. Vi går igenom


  era förväntningar på barnets vistelse hos oss på Montessoriförskolan Barnens Hus
  stadgar och föräldrakontrakt
  regler för att förhindra smitta i förskolan (vinterkräksjukan, influensa mm)
  regler och rutiner kring fotografering, utrymning och inrymning
  vilka tider som ert barn kommer att ha behov av förskoleplats
  viktiga saker som ni vill berätta om ert barn så att vi kan välkomna det på bästa sätt hos oss på Montessoriförskolan Barnens Hus
  utvecklingssamtal, föräldrainflytande, behov av extra kläder, utflykter, föräldraengagemang
  andra funderingar som ni har kring ert barns dagar på Montessoriförskolan Barnens Hus

- Kan vi komma och hälsa på och bekanta oss med Montessoriförskolan Barnens Hus innan vi lämnar in vår köanmälan?
Självklart! Ring eller maila oss om ni vill komma och hälsa på så att vi kan ta emot er på ett bra sätt.

- Har du fler frågor och funderingar?
Kontakta förskolechefen linda.olsson@barnenshusalingsas.se eller 0322-63 34 80

Varmt välkommen med din ansökan!
*Här vilar ansvaret på lägeskommunen i samband med ansökan om godkännande (SFS 2010:800 2 kap 5 § andra stycket). Det innebär att kommunen vid beslut om godkännande ska ha granskat hur urvalet ska ske. Det ger inte kommunen rätt att i efterhand ändra reglerna. Av förarbeten och praxis framgår att godtagbara grunder är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum.
** Särskilda karaktär – i kommentarerna till skollagen exemplifieras detta som barn vars föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller barn till anställda hos ett visst företag.